Posts Tagged With: ChanKris

[Cục Diện Bị Động] Chương 50


Long time no see ;_;

Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

e462ea87jw1evqapu08ygj20hs0hsq3v

 

Chương 50

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 2 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 49


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

exo-kris-is-the-ace-in-visuals-and-skills

 

Chương 49:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 4 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 48


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

005HhWC0jw1euwlrpxbejj30hs0hsdgq

 

 

Chương 48:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 1 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 47


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

a3ec77afjw1et5re08zi2j20hs0hidhm

 

Chương 47

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 46


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

3b292df5e0fe9925c1c145fe37a85edf8cb1714a

 

 

Chương 46:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 45


E/N: Cảnh báo bạo lực!

Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

74a5f4119313b07ef85e3b530ed7912396dd8c65

Chương 45

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 43+44


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

10463959_1665884603642709_1158834622066099557_n

 

Chương 43:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 42


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

a085c691jw1eteayam0wsj215o0rsn3h

 

Chương 42:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 5 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 41


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm]

Tác giả: Đoản Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

lo-don-kien-cua-kris-exo-sm-len-tieng-7e70e5

 

Chương 41:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 3 phản hồi

[Cục Diện Bị Động] Chương 40


Cục Diện Bị Động [Ngô Diệc Phàm] 

Tác giả: Đoạn Tạm Sinh Tồn

Edit: Bét Leader

**
*

00679XlOgw1eudv50unvng309w05ktvj

Chương 40:

Tiếp tục đọc

Categories: Bét Leader, Cục Diện Bị Động, edit, Ngô Diệc Phàm, Đam Mỹ, Đam Mỹ Edit | Nhãn: , , , , , , , , | 5 phản hồi

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: